તમે શું માનો છો? રૂપિયાથી ખુશી કે સુખ ખરીદી શકાય? : દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

તમે શું માનો છો? રૂપિયાથી ખુશી કે સુખ ખરીદી શકાય? દૂરબીન-કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ   માણસ રૂપિયા પાછળ સતત દોડતો રહે છે. નો … Continue reading

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? : ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ

આપણે થોડા દિવસ માટે આપણને ‘મરેલા’ માની શકીએ? ચિંતનની પળે : કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ બાકી શરીર કૈં નથી ચહેરો છે … Continue reading